Get advice and support about the rising costs of doing business on the Find Business Support website. Find HIE support here.

Close
Menu
MyHIE

Get a personalised experience with a MyHIE account

Make your life easier with a MyHIE account. It’ll save you time, help you find and organise content based on your needs and interests.

Cta Man
Grimsay

Gàidhlig / Gaelic

Tha taic don Ghàidhlig aig cridhe ar raon-dleastanais airson leasachadh eaconamach is sòisealta air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Supporting Gaelic is at the heart of our remit for economic and social development in the Highlands and Islands.

Gàidhlig

Tha Gàidhlig na pàirt chudromach de bheatha chultarail, eaconamach agus sòisealta na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Aig HIE tha sinn ag aithneachadh an comas agus na cothroman a tha i a’ toirt dhuinn. Tha eachdraidh làidir againn ann a bhith a’ toirt taic do bhuidhnean agus phròiseactan a tha gu sònraichte airson a bhith a’ leasachadh, ag adhartachadh, a’ comharrachadh na Gàidhlig, agus a’ brosnachadh a cleachdadh gach latha.

Tha rannsachadh o chionn ghoirid a’ dearbhadh gu bheil an cànan na so-mhaoin chudromach, agus a’ soilleireachadh an iomadach cothrom a tha i a’ toirt dhuinn airson a’ leudachadh luach ann an  gnìomhachasan agus buidhnean air feadh na dùthcha. Tha Gàidhlig agus cultar aig cridhe ar n-obair – a’ suidhe ri taobh prìomh phrìomhachasan eile leithid neoni lom, obair chothromach, agus gleidheadh ​​sluaigh.

Aig an aon àm, tha sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil urram aig a’ Ghàidhlig agus ga cleachdadh ann an HIE, nar dàimhean le buidhnean com-pàirteachais agus ag obair còmhla-ri luchd-dèiligidh.

Gaelic

Gaelic is an important part of cultural, economic and social life in the Highlands and Islands. At HIE we recognise its potential. We have a strong track record supporting organisations and projects dedicated to fostering, promoting, and celebrating Gaelic, and to encouraging everyday use.

Recent research confirms that the language is an important asset, and highlights the versatility it offers in adding value to businesses and organisations nationwide.  Gaelic and culture are central to our work – sitting alongside other key priorities like net zero, fair work, and population retention.

At the same time, we’re making sure that Gaelic is respected and practised within HIE, in our relationships with partner bodies and in our dealings with clients.

Gaelic Literature 1920

Plana Gàidhlig

Seo ar ceathramh Plana Gàidhlig. Tha e a’ mìneachadh ar geallaidhean leantainneach agus fad-ùine le Ghàidhlig. Tha iad air an stiùireadh le ar iomairtean ro-innleachdail agus a’ figh a-steach ri planaichean nàiseanta bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

Leugh ar plana

Gaelic plan

This is our fourth Gaelic Plan. It outlines our ongoing and long-term commitments to Gaelic. These continue to be guided by strategic initiatives woven into national plans from the Scottish Government and Bòrd na Gàidhlig.

View our plan

Gaelic Interpretation CEN

Introducing Gaelic to your business / thoir a-steach A’ GHàIDHLIG NA DO GHNìOMHACHAS

Tha goireasan air leth rim faighinn a chuidicheas sibh gus Gàidhlig a thoirt a-steach don ghnìomhachd làitheil agaibh.

Thoir sùil air an iùl againn airson tòiseachadh. Cruthaich ceanglaichean ùra le muinntir an àite agus luchd-tadhail.

There are some fantastic resources available to help you incorporate Gaelic into your day to day business activities.

See our guide to get started. Create new, authentic connections with local people and visitors alike. 

Carson Gàidhlig?

Why choose Gaelic?

Craobhan gu Deò

Pròiseact suaicheanta ath-fhiadhachaidh, ag ath-cheangal dhaoine ri nàdar agus a’ cruthachadh obraichean uaine.

View case study

Essence of Harris

Essence of Harris was set up in 2015 in the Outer Hebrides by Jamie McGowan and his wife, Deenie McGowan.

View case study

Essence of Harris scented products sitting on white sand beach

Urras Oighreachd Ghabhsainn - Galson Estate Trust

The impacts of community land ownership on the local economy

View case study

CBaB

Island pioneers sharing learning in the local energy economy.

View case study

North Uist Distillery

Fast growing distillery benefits from practical fair work advice

View case study

Cumhachd Shlèite

Find out how the community has developed a scheme with environmental and community benefits.

View case study

West Harris Trust

The West Harris Trust were the first community company to purchase its crofting estate from the Scottish Government in 2010. Read more about their journey here.

View case study

West Harris Trust

Macaulay College

Not for profit business provides life-changing service

View case study

Cò leis a bhios sinn ag obair

Coinnich ri cuid de na gnìomhachasan agus coimhearsnachdan a tha a' tarraing air cultar is cànan na Gàidhlig.

Who we work with

Taigh Chearsabhagh celebrates Gaelic culture, and North Uist's heritage. With funding through our Interreg North Sea Regional CUPIDO project, the arts centre has been able to present the story of the different elements of local music in an interactive way. It's providing a vital record of local heritage.  

UHI Phd

IOMAIRT RANNSACHAIDH ÙR

Gus tuigse nas doimhne fhaotainn do roghainnean fa leth agus fèin-bhrosnachadh taobh a-staigh choimhearsnachdan Gàidhlig, tha pròiseact rannsachaidh ùr-ghnàthach ga ghabhail os làimh. Tha sinn ag obair le Institiùd Shaidheansan Cànain UHI (LSI) gus pròiseact rannsachaidh a mhaoineachadh.  Bidh oileanach PhD ceithir-bliadhna a’ còmhnaidh agus ag obair ann an dà choimhearsnachd Ghàidhlig eadar-dhealaichte – aon ann an Innse Gall agus tè eile san sgìre.

Faigh a-mach tuilleadh

NEW RESEARCH INITIATIVE 

To gain a deeper understanding of individual preferences and motivation within Gaelic-speaking communities, a ground-breaking research project is getting underway. We’re working with the UHI Language Sciences Institute (LSI) to fund a research project. A four-year PhD student will live and work in two contrasting Gaelic communities - one in the Outer Hebrides and another elsewhere in the region.

Read more in our blog

 

Goireasan Gàidhlig | Gaelic tools

Goireasan a chuidicheas tu gus Gàidhlig a leasachadh taobh a-staigh do ghnìomhachas

Resources to help you develop Gaelic within your business.

Newsletter

Sign up for all the latest news, information on investments and development opportunities from across our region.