Get advice and support about the rising costs of doing business on the Find Business Support website. Find HIE support here.

Close
Menu
MyHIE

Get a personalised experience with a MyHIE account

Make your life easier with a MyHIE account. It’ll save you time, help you find and organise content based on your needs and interests.

Cta Man
""

CARSON GÀIDHLIG?

GABHAIL RI BUANNACHD NA GÀIDHLIG

Read in English

Gaelic written in the sand

GÀIDHLIG: MAOIN RO-INNLEACHDAIL

Air a labhairt ann an Alba fad còrr air 1,500 bliadhna, is i a’ Ghàidhlig an glaodh neo-stuthach a tha a’ ceangal mòran de ar coimhearsnachdan ri chèile. Faodaidh i cuideachd a bhith na maoin air leth agus thar luaich do ghnothachasan a tha a’ sireadh buaidh shònraichte do dhaoine ionadail agus luchd-turais le chèile.  

Tha mòran dòighean sam faod thu comas na Gàidhlig fhuasgladh don ghnothachas no don bhuidheann agad. Tha sinn air raon de ghoireasan feumail a thional gus do chuideachadh.

BI SOIRBHEACHAIL LE GÀIDHLIG: TOISEACH TÒISEACHAIDH

Thoir Gàidhlig a-steach gun dragh don bhuidheann agad airson conaltradh a tha àrdaichte, làthaireachd, reic mheudaichte, agus leasachadh bathair. Cleachd a comas gus ceanglaichean cultarach a chruthachadh agus dearbh-aithne sònraichte do bhuidhinn a chumadh.

Carson nach cruthaich thu poileasaidh Gàidhlig? Is e dòigh fhìor-mhath a th’ ann air Gàidhlig fhighe a-steach don bhuidheann agad, agus àrd-amasan a chruthachadh airson a meanbh-fhàs. Is e slighe air leth a th’ ann do gach buidheann ach tha na duaisean gun chrìch.

Cuid de dh’eisimpleirean:  

""

FUASGLADH COMAS – DÒIGHEAN FURASTA AIR GÀIDHLIG IN-CHORPACHADH DON GNOTHACHAS AGAD

Faigh a-mach dòighean air ceanglaichean ùra a chruthachadh don bhuidheann agad tro Ghàidhlig.  

CONALTRAIDHEAN:

 • Beannachdan ann an Gàidhlig, ag àrach làthaireachd bhlàth agus fhàilteach.
 • Margaideachd is branndadh dà-chànanach, a’ dèanamh taisbeanadh air mothachadh cultarach.
 • Soidhneachd Ghàidhlig taobh a-staigh an togalaich agad, a’ cruthachadh agus a’ nochdadh fianais air faireachdainn de dhearbhachd.  

Cuid de phrìomh abairtean a dh’fhaodadh tu a chleachdadh:

 • good morning - madainn mhath
 • good afternoon - feasgar math
 • welcome - fàilte

LEASACHADH BATHAR: 

 • Leasachadh bathar ann an Gàidhlig don Ghàidhlig.
 • Leubaileadh Gàidhlig ann an Gàdhlig, a’ nochdadh ìomhaigh chultarach.  
 • Cuir abairtean is teirmean Gàidhlig a-steach do na toraidhean ’s na seirbheisean agad.
 • Àrdaich tairgsean a th’ ann mar-thà le eileamaidean Gàidhlig, gach nì bho threallaichean gu bathar càileachdail, a’ gabhail -steach Gaidhlig mar phàirt den sgeulachd aca.
 • Cleachd ceòl san togalach agad – tha mòran taghaidh ann – traidiseanta gu còmhlain-ciùil co-aimsireil, gu measgachadh Eileagtronaig Ceilteach!

Dh’fhaodadh tu Gàidhlig in-chorpachadh do na seirbheisean agad – clàran-bìdh dà-chànanach, fiosan mu nithean làitheil leithid aimsir, a’ cleachdadh fhacail Ghàidhlig gu nàdarra.   

COM-PÀIRT COIMHEARSNACHD: 

 • Cleachd Gàidhlig ann am meadhanan sòisealta gus aire a ghlacadh agus ceanglaichean àrach.
 • Rannsaich an cruth-tìre le goireasan marAinmean-Àite na h-Alba, a’ sgrùdadh ’s a’ fuasgladh fhreumhaichean ainmean-àite na h-Alba.  

DAOINE 

 • Cuir taic ri luchd-obrach ann an leasachadh an sgilean Gàidhlig.
 • Àraich taic agus misneachadh do chòmhradh Gàidhlig taobh a-staigh na sgioba agad.

Dè mu dheidhinn goireasan ionnsachaidh cànain adhartachadh mar Learn Gaelic,  Duolingo agus Speak Gàidhlig?

GOIREASAN FEUMAIL:

BUAIDH NA GÀIDHLIG

Tha rannsachadh làraich-lìn VisitScotland ron phandamaig air susbaint Ghàidhlig, a’ cur cuideam air a cudromachd mar inneal reic:

Published on 28/02/2020

70%

de mheudachadh ann am meas air susbaint

43%

a’ coimhead airson susbaint fo aois 35 bliadhna

4 in 5

luchd-cleachdaidh bho thall-thairis

Newsletter

Sign up for all the latest news, information on investments and development opportunities from across our region.